SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Středa, 30 Březen 2011 20:14
Tisk

 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI REKLAMĚ A PROPAGAČNÍ ČINNOSTI

1.

SMLUVNÍ STRANY

(  jako příjemce )

1. VETERAN CAR CLUB TŘEBÍČ
se sídlem Třebíč, K Sokolí 1111, PSČ 674 01
zastoupený Pavlem Mergentalem, prezidentem klubu
IČ: 228 70 989

(  jako poskytovatel )

UZAVŘELY SMLOUVU O REKLAMĚ A PROPAGACI

2.

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY


Předmětem smlouvy je  propagace firmy…………………………………………………………………… formou umístění firemního loga na propagačních materiálech, bannerech, transparentech, plakátech, a to jeden měsíc před zahájením akce
„PO STOPÁCH HRABĚTE CHORINSKÉHO“
konané  ve dnech 10. – 12.června 2011. Účelem smlouvy je vzájemně prospěšná spolupráce mezi oběma smluvními stranami při reklamě a propagační činnosti.


3.
PODMÍNKY SPOLUPRÁCE


Účastníci dohodli cenu poskytnuté reklamy a souvisejícího plnění ve výši Kč…………………………………………………. (slovy:………………………………………………………….korun českých) v hotovosti nebo převodem na účet VCC Třebíč II., č.účtu: 242064568/0300.


4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


Smluvní strany prohlašují,že smlouvu uzavírají po řádném zvážení,svobodně,vážně,určitě a srozumitelně a na důkaz toho smlouvu podepisují. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Třebíči dne………………………..                                        V Třebíči dne…………………………
Pavel Mergental – prezident klubu, tel. 731004249                                                                                     
v.z. Iva Sýkorová – členka klubu,      tel.731 169 100

Aktualizováno Čtvrtek, 29 Srpen 2013 20:04