1. Veteran Car Club Třebíč

1. VCC Třebíč

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home sekce postup
Tisk

Postup testování historického vozidla ve VC Třebíč:

 

            Postup vlastníka k přihlášení se ke klubové testaci

            Vlastník kontaktuje oprávněnou klubovou testační komisi a získá informace o podmínkách testování. Seznam oprávněných klubových testací je zveřejněn na www.fkhv.cz

            Vlastník HV  zajistí zhotovení 6-ti párů   fotografií o velikosti 6x9 cm s levo  - předním a pravo - zadním pohledem pro auto nebo pravobočním a levobočním pohledem pro moto (moto se sidecarem jako auto). Všechny fotografie musí být zpracovány na lesklém fotografickém papíře, pořízeny za dobrých světelných podmínek. Pozadí musí být jednolité a vozidlo musí být přes celý formát. HV má být v tom stavu, v jakém jej budete provozovat na pozemních komunikacích, tedy například i s kulometem na střeše, pokud je jím vybaveno. Veškeré původní či staré značky před fotografováním odstraňte.

            Vlastník HV po dohodě s klubovou testační komisi přistaví vozidlo v čistém stavu v dohodnutém termínu a na určené místo k provedení testace (standardně ve čtvrtky 18,00 u klubovny v Třebíči na Polance).

            Vlastník HV předloží při testaci kompletní technické údaje o vozidle, další doklady k vozidlu, případně další historickou dokumentaci k vozidlu, která bude zapsána do „Žádosti“.

1VCC Třebíč požaduje zkoušku brzd pro vozidla s maximální rychlostí nad 100 km/hod.

 

            Postup při klubové testaci

Kontakt na předsedu KlTK  1VCC Třebíč:

Pavel Mergental, mobil 731 004 249, mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

            Vlastník HV  předá klubovému komisaři 5 párů foto pro vlepení do „Žádosti“. 1pár foto zůstává vlastníkovi pro vlepení fotografie do Průkazu pracovníkem registrančího místa.

            Klubová testační komise s vlastníkem provede vyplnění originálu „ŽÁDOST O PROVEDENÍ TESTOVÁNÍ HISTORICKÉHO VOZIDLA“ . Následně provede testaci a zapíše výsledek do formuláře „Žádosti“.

            V následujících dnech:

Klubová testační komise okopíruje vyplněný  4x, vylepí fotografie do originálu a 4 kopií, podepíše originál a 4 kopie, ponechá si 1x kopii „Žádosti“. Klubová testační komise předá vlastníku HV originál a 3x kopie „Žádosti“ proti zaplacení testačního poplatku za klubovou testaci. Tabulkové ceny sdělí KlTK.

           

            Postup při krajské testaci

Kontakt na předsedu KTK 7 Vysočina pod který spadá VCC Třebíč:

Lubomír Doležal, 592 21 Škrdlovice 139

566 659 125, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , mobil 777 243 434

 

            Vlastník kontaktuje oprávněnou krajskou testační komisi a získá informace o podmínkách testování. Do 30 kalendářních dnů a po dohodě s krajskou testační komisi přistaví vozidlo v čistém stavu v dohodnutém termínu a na určené místo k provedení testace. Místo testace určí předseda KTK např.odborná dílna, specializované pracoviště, STK, atp.)

            Vlastník HV předá krajské testační komisi originál a 3x kopie „Žádosti“

            Krajský testační komise provede testaci a zapíše výsledek do formuláře „Žádosti“ včetně zápisu podmínek pro provoz na komunikacích, budou-li KTK stanoveny.

            Předseda krajské testační komise podepíše originál a 3 kopie, ponechá si 1x kopii „Žádosti“ pro vlastní archivaci a 1x pro evidenci FKHV ČR a předá vlastníku HV originál „Žádosti“ pro Registrační místo a 1x kopie proti zaplacení testačního poplatku za krajskou testaci.

           

 

            Postup při registraci v místě bydliště

            Po klubové a krajské testaci se pak majitel HV se všemi příslušnými doklady dostaví na odbor dopravy magistrátu krajského města dle svého trvalého bydliště, kde mu bude vystaven průkaz historického vozidla, osvědčení a zvláštní registrační značka. Potřebné doklady:
„Žádost“ + 1 pár fotografií pro jejich vlepení do Průkazu HV.

Povinné ručení je nezbytné při registraci. Pojišťovna vystaví po úhradě (1/12) pojistného doklad (zelenou kartu), zatím bez uvedení ZRZ. Po obdržení ZRZ si opět zajdete na příslušnou pojišťovnu, a tuto značku si necháte do karty doplnit.

            Registrační místo vydá doklady a značky pro HV proti zaplacení poplatku za ZRZ (800,- auto, 500,- moto).

 

Vysočina

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy

Masarykovo nám. 1
586 28  Jihlava

567 167 773
567 167 774
567 167 775

www.jihlava.cz

           

 

Upozornění na povinnost prodloužení platnosti Průkazu HV

Průkaz má platnost 10 let ale musí být každoročně po doporučení klubové testační komise prodlužen předsedou KTK (Krajské testační komise) do konce května. VCC Třebíč pořádá přetestace koncem dubna a na soutěži „O zlomenoou poloosu“ na přelomu května a června za účasti předsedy KTK. O přesných termínech informuje 1VCC Třebíč na svých webových stránkách a zveme majitele námi  testovaných strojů SMS zprávou. Příspěvek na tuto činnost je dán požadavky předsedy KTK.

 

 

Attachments:
Download this file (formular_testace_HV.doc)formulář testace HV160 Kb
 

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ KODEX FIVA 2010

Tisk

 MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ KODEX FIVA 2010

(TECHNICAL CODE - FIVA 2010)

OBSAH

1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
2. ÚPRAVY
3. TECHNICKÁ KLASIFIKACE VOZIDLA
4. ROZDĚLENÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL DO VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
5. URČENÍ DATA VÝROBY
6. PRŮKAZ IDENTITY FIVA
7. RÚZNÉ

Příloha A Žádost o vydání průkazu identity FIVA 

Příloha B Průkaz identity FIVA 

Pozn. 1: Při použití technického kodexu FIVA se ujistěte, zda máte jeho nejnovější vydání.

1. DEFINICE A VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Všeobecným cílem je zachovat a udržovat v pojízdném stavu všechna silniční vozidla, spadající do věkových kategorií FIVA.

1.1 FIVA definuje historické vozidlo:

- jako mechanicky poháněné silniční vozidlo, minimálně 30 let staré

- které je uchováváno a udržováno v historicky věrném stavu

- které NENÍ užíváno ke každodenní přepravě

- a které je z těchto důvodů součástí našeho technického a kulturního dědictví

Vozidlo budiž udržováno a užíváno řádným, ekologicky šetrným způsobem a zachováváno a užíváno jako v období svého vzniku.

1.2  Obdobím vzniku vozidla se rozumí časový úsek, v němž bylo vozidlo od data své výroby běžně používáno. Z tohoto důvodu může být definice tohoto časového úseku pro různá vozidla a různé země odlišná

2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

MODIFIKACE

2.1 Modernizace, úpravy nebo jiné změny oproti původnímu stavu jsou nežádoucí a principiálně musí být omezeny na takové změny, které jsou vyžadovány úřady, dále pak na změny z důvodu neprovozuschopnosti nebo zchátralosti vozidla tak, aby bylo zajištěno jeho bezpečné užívání na silnici, nebo změny, které se staly nezbytnými z důvodu nedostupnosti či neekonomičnosti výroby příslušných součástí.

Takovéto úpravy musí být provedeny v duchu období vzniku vozidla takovým způsobem, aby vozidlo mohlo být vráceno zpět do historicky původního stavu a to s vynaložením minimálního úsilí a nákladů.

2.2 Modifikace, úpravy a změny musí být zdokumentovány takovým způsobem, aby bylo možno v budoucnu kýmkoliv odhalit, jak se vozidlo liší od originálního stavu.

Tato informace musí být zaznamenána na straně 4 Identifikační Karty FIVA.

3. TECHNICKÁ KLASIFIKACE VOZIDLA

3.1 Definice vozidla:

Typ A – VOZIDLO STANDARDNÍ 

Jedná se o vozidlo odpovídající standardní specifikaci, tak jak bylo dodáváno výrobcem. Mohou být povoleny nepodstatné, kosmetické změny oproti dobové původnosti, stejně jako typické příslušenství, které bylo v dané době na trhu.

Typ B – VOZIDLO DOBOVĚ UPRAVENÉ
Jedná se o vozidlo postavené nebo upravené v dané době pro specifické účely, typické ve své podstatě a tím historicky cenné. Výrobce takového vozidla může být označován jako zhotovitel. 

Typ C – KOPIE a REPLIKA
Je to vozidlo zhotovené mimo původní dobu, s použitím nebo bez použití dobových dílů, kopírující určitý model. Takovéto vozidlo musí být zřetelně označeno aby bylo jasné, že jde o KOPII. Zhotovitel takového vozidla je považován za výrobce. Název vozidla bude tvořit kombinace jmen ZHOTOVITELE, VÝROBCE a dále modelu, jehož je vozidlo kopií (Příklad: Smith Bugatti Type 35).

Vozidla kategorie KOPIE a REPLIKA budou datována dvěma daty – datem vzniku původního modelu a datem dokončení kopie či repliky (Příklad: 2008/1925).

REPLIKA musí splňovat stejné shora uvedené podmínky, ale od kopie se liší tím, že byla vyrobena původním výrobcem, konstruktérem či zhotovitelem.

Typ X - VÝJMKA
Vozidlo, které bylo upraveno ze své původní podoby mimo období, definované bodem 1.2.  Takové vozidlo může být vybaveno Identifikační kartou FIVA. Úpravy musí odpovídat specifikaci a požadavkům příslušné Národní autority a důkaz o provedené certifikaci/shodě musí být řádně zdokumentován.

3.2 SKUPINY ZACHOVALOSTI – PŮVODNOSTI VOZIDLA

Skupina 1 - ORIGINÁLNÍ

Vozidlo ve stavu v jakém bylo původně vyrobeno, nepozměňované a v zachovalém stavu.

 

 

Skupina 2 - AUTENTICKÉ

Vozidlo ve stavu, ve kterém se dochovalo při svém užívání, nikdy nerestaurované, zachovalé v originální specifikaci, s kontinuální historií od data výroby do současnosti a v originálním, možno i opotřebeném stavu. Běžně opotřebitelné díly mohou být nahrazeny díly odpovídajícími dobové specifikaci. Dobové opravy laku, pokovení a čalounění jsou povoleny.

Skupina 3 - RENOVOVANÉ

Vozidlo známé identity, úplně nebo částečně rozebrané, zrepasované a znovu smontované. Jsou povoleny pouze malé odchylky od specifikace výrobce z důvodu nedostupnosti dílů nebo materiálů. Originální díly od původního výrobce by měly být použity všude, kde to je možné, mohou být ale nahrazeny jinými stejné specifikace. Interiér, exteriér a vnější zpracování musí být provedeny co možná nejblíže dobovému provedení.

Skupina 4 - ZNOVU VYSTAVĚNÁ

Ke stavbě mohou být použity díly z jednoho nebo více vozidel stejného typu a modelu, co nejvěrněji podle originální specifikace výrobce. Originální díly od původního výrobce by měly být použity všude, kde to je možné, mohou být ale nahrazeny jinými stejné specifikace. Interiér, exteriér a vnější zpracování musí být provedeny co možná nejblíže dobovému provedení.

 

4. ROZDĚLENÍ VOZIDEL DO VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

Pro účely akcí FIVA jsou vozidla zařazována do následujících kategorií:

Třída A (Ancestor) Vozidla vyrobená do 31. prosince 1904

Třída B (Veteran) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1905 a 31. prosincem 1918

Třída C (Vintage) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1919 a 31. prosincem 1930

Třída D (Post Vintage) Vozidla zhotovená mezi 1.lednem 1931 a 31. prosincem 1945

Třída E (Post War) Vozidla postavená mezi 1. lednem 1946 a 31. prosincem 1960

Třída F Vozidla postavená mezi 1. lednem 1961 a 31. prosincem 1970

Třída G Vozidla postavená mezi 1.lednem 1971 a věkovým limitem FIVA dle § 1.1

5. URČENÍ VÝROBNÍHO DATA

5.1 Skutečnosti, které je třeba brát v úvahu při stanovování výrobního data vozidla nebo jeho částí by měly vycházet z jakýchkoliv dostupných informací nebo dokumentace, majících vztah k předmětnému vozidlu nebo k jiným vozidlům stejné značky, modelu a typu. Je třeba podložit toto dokumenty a údaji jako je číslo podvozku, rámu nebo motoru, výrobní čísla, údaji o registraci, dokumenty potvrzující datum prodeje nebo dodávky, atd.

5.2 Zodpovědnost za předložení nezbytné dokumentace bude vždy ležet na majiteli vozidla.

5.3 Za určení data výroby vozidla zodpovídá Národní autorita (ANF) země, v níž majitel předmětné vozidlo zaregistroval.

5.4 Vozidlo, jehož datum výroby bylo určeno Národní autoritou, bude normálně akceptováno jinými FIVA členy. Maximum informací musí být přitom vyžádáno, pokud je to nutné, od jiných Národních autorit, které jsou povinny k tomuto účelu svou příslušnou dokumentaci poskytnout buď Národní autoritě ( nebo Technické komisi).

5.5 Dojde-li při určování data výroby ke sporu mezi majitelem vozidla a Národní autoritou, nebo mezi Národními autoritami samotnými, může být záležitost předložena Technické komisi FIVA k rozhodnutí po zaplacení stanoveného poplatku. Rozhodnutí Technické komise FIVA je konečné.

6. PRŮKAZ IDENTITY FIVA

6.1 FIVA může vydat na základě žádosti Průkaz identity vozidlům, které splňují požadavky  FIVA Technického kodexu.

6.2 Průkaz identity FIVA je uznávací dokument, vydaný Národní autoritou k identifikaci schváleného zachovalého historického vozidla na základě inspekce vozidla pracovníkem FIVA nebo jeho zástupcem. Průkaz identity je a zůstává majetkem FIVA po celou dobu. Jeho platnost je 10 let anebo do doby změny majitele vozidla.

6.3 V zemi, v níž je Národní autorita, podává majitel vozidla, registrovaného v této zemi, žádost o Průkaz identity této Národní autoritě. Formulář žádosti tvoří přílohu A tohoto Technického kodexu FIVA. Národní autorita nemůže vydat Průkaz identity pro vozidlo, registrované v jiné zemi.

V zemi, v níž není Národní autorita, podává majitel vozidla v této zemi registrovaného žádost o Průkaz identity Technické komisi FIVA.

6.4 Člen přidruženého klubu FIVA, jemuž Národní autorita odmítla vystavení Průkazu identity, se může odvolat proti tomuto odmítnutí u mezinárodní Technické komise FIVA, která může delegovat svého zástupce do národní subkomise. Zůstane-li záležitost nevyřešena, lze se odvolat k Odvolacímu výboru, který za účelem definitivního rozhodnutí jmenuje Hlavní komise (General Committee).

6.5 Průkaz identity FIVA je dokument, uvedený v příloze B tohoto Technického kodexu FIVA.

6.6 FIVA, její národní zástupci nebo federací FIVA jmenovaný zmocněnec mohou Průkaz identity FIVA kdykoli odebrat. Odebraný Průkaz musí být ihned vrácen vydávající autoritě s uvedením důvodu odebrání. Technická komise FIVA může rozhodnutí Národní autority ve věci Průkazu identity FIVA zrušit.

7. RŮZNÉ

Jakákoli další ustanovení nebo rozhodnutí, přijatá a publikovaná Mezinárodní technickou komisí FIVA po vydání tohoto Technického kodexu , musí být považována za jeho součást.

 

 

 

 

 

 

Příloha „A“ k Mezinárodnímu technickému kodexu FIVA  2010

(Doporučený formát: A4)

FEDERATION INTERNATIONALE DES VEHICULES ANCIENS (FIVA)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ PRŮKAZU IDENTITY FIVA

V souladu s Technickým kodexem FIVA musí být tato žádost o vydání Průkazu identity FIVA předložena Národní autoritě (ANF) v té zemi, ve které je vozidlo aktuálně registrováno (jestliže vozidlo není registrováno pro provoz na veřejných komunikacích, pak je nutno žádost podat na ANF té země, ve které je majitel vozidla přihlášen k trvalému pobytu). Pokud ANF v dané zemi neexistuje, je nutno žádost odeslat na FIVA. Je-li žádost přijata a podmínky pro udělení Průkazu identity FIVA splněny, vydá ANF tento průkaz, který má platnost 10 let anebo do okamžiku změny majitele vozidla. Průkaz identity zůstává majetkem FIVA a musí být na žádost vydávající ANF nebo FIVA vrácen. Průkaz identity FIVA je vydáván pouze za účelem identifikace, není zárukou původnosti vozidla a nemůže být použit pro komerční účely nebo jako důkaz o historii vozidla.

TENTO FORMULÁŘ MUSÍ BÝT VYPLNĚN A PODEPSÁN MAJITELEM VOZIDLA

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VOZIDLE

Výrobní značka__________________________                      Rok výroby______________
Typ/Model/Série ______________
Výrobní číslo podvozku/karoserie _________

Registrační značka (RZ) ____                                                        Registrace (ve které zemi) ____

Druh karoserie ___                           Ročník výroby __                 Počet sedadel __
Výrobce karoserie (nebo restaurátor) ___                                   Barva(y) ___
Značka a číslo motoru ___                                                             Počet válců __
Obsah (ccm) __                                 Vrtání/zdvih __                     Výkon BHP __
Rozvor _                                               Rozchod (přední/zadní) _/_ Pohotovostní váha (s palivem, olejem, vodou) ___
Rozměry L,Š,H (m) ___                                                                   Rozměr pneu (přední/zadní) _/_
Pokud restaurováno / přestavěno, kdy a kým ? ________________
Krátká historie vozidla ____________ (nestačí-li místo, použijte samostatný papír)

1. PODVOZEK / RÁM

(a) Jak byl podvozek/rám identifikován a kde …………………………
(b) Je podvozek/rám na tomto vozidle původní ? ANO NE
(c) Pokud ne, odpovídá podvozek/rám původní dokumentaci ? ANO NE
(d) Pokud ne, uveďte rozdíly ……………………………
2. PŘEDNÍ OSA / VIDLICE/ ODPRUŽENÍ
(a) Je přední osa/ vidlice/ odpružení na tomto vozidle původní ? ANO NE
(b) Pokud ne, odpovídá přední osa/ vidlice/ odpružení původní dokumentaci ? ANO NE
(c) Pokud ne, uveďte rozdíly …………………………………

3. ZADNÍ OSA / ODPRUŽENÍ
(a) Je zadní osa/ vidlice/ odpružení na tomto vozidle původní ? ANO NE
(b) Pokud ne, odpovídá zadní osa/ vidlice/ odpružení původní dokumentaci ? ANO NE
(c) Pokud ne, uveďte rozdíly ………………………………………

4. MOTOR
(a) Je motor na tomto vozidle původní ? ANO NE
(b) Pokud ne, odpovídá motor původní dokumentaci ? ANO NE
(c) Pokud ne, uveďte rozdíly ………………………………………………………

5. ZAPALOVÁNÍ
(a) Typ (magneto, cívka, atd.) ………………………………………………………
(b) Odpovídá systém původní dokumentaci ? …………………………………
(c) Pokud ne, uveďte rozdíly …………………………………………………

6. KARBURÁTOR(Y) / VSTŘIKOVÁNÍ
(a) Systém: Karburátor(y) / vstřikování / jiný …………………………………
(b) Pokud je(jsou) karburátor(y): značka ……. typ …… počet karburátorů …
(c) Je značky typ a počet karburátorů podle původní specifikace ? ANO NE
(d) Pokud ne, uveďte rozdíly ……………………………………………………………………

7. PALIVOVÝ SYSTÉM
(a) Typ (gravitační, mechanická nebo elektrická pumpa, atd.) …………………………
(b) Odpovídá systém původní dokumentaci ? ……………………………………
(c) Pokud ne, uveďte rozdíly ………………………………………………………

8. PŘEVODOVKA
(a) Má vozidlo převodovku?......................................................

(b) Je převodovka oddělena od motoru? …………………………………………
(c) Je převodovka původní ? ANO NE
(d) Pokud ne, odpovídá převodovka původní dokumentaci ? ANO NE
(e) Pokud ne, uveďte rozdíly …………………………………………………

(f) Je instalován rychloběh?

9. KONEČNÝ PŘEVOD (přední nebo zadní)……………………

(a) Typ: řemen, řetěz, hnací hřídel, třecí převod, ostatní:……………………………………..
(b) Je konečný převod původní ? ANO NE
(b) Pokud ne, odpovídá konečný převod původní dokumentaci ? Ano NE
(d) Pokud ne, uveďte rozdíly ……………………………………………

10. BRZDOVÝ SYSTÉM
(a) Druh funkce vpředu/vzadu (mechanická s bowdenem/táhly, hydraulická, atd.) ………
(b) Je brzdový systém podle původní specifikace ? ANO NE
(c) Pokud ne, uveďte rozdíly ……………………………………………………

11
. ŘÍZENÍ ( týká se pouze automobilů a motocyklů se dvěma předními koly)
(a) Odpovídá řízení původní dokumentaci ? Ano NE
(b) Pokud ne, uveďte rozdíly ………………………………………………

12. KOLA (ráfky)
(a) Velikost a typ (patkové, falcové, atd.) ………………………………
(b) Odpovídají kola původní velikosti a dokumentaci ? ANO NE
(c) Pokud ne, uveďte rozdíly …………………………………

13. PNEUMATIKY
(a) Velikost a typ (patkové, falcové, atd.) ………………………………
(b) Odpovídají pneumatiky originální velikosti a dokumentaci ? ANO NE
(c) Pokud ne, uveďte rozdíly …………………………………………

14. KAROSERIE (SIDECAR pro motocykly)
(a) Typ (sportovní dvousedadlová, sedan, kočár, berline, innenlenker, atd.) - použijte označení výrobce ……
(b) Současná karoserie byly vyrobena kým (výrobní závod, zhotovitel, restaurátor, atd.) ..
(c) Karoserie vyrobena v roce ……………………………
(d) Je na vozidle originální karoserie ? ANO NE
(e) Pokud ne, odpovídá karoserie původní dokumentaci ? ANO NE
(f) Pokud ne, uveďte rozdíly ………………………………………………

15. ČALOUNĚNÍ, VÝBAVA
(a) Odpovídají sedadla, sedlo, čalounění, výbava) původní dokumentaci ANO NE
(b) Pokud ne, popište úpravy ………………………………………

16. PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
(a) Odpovídají přístroje a příslušenství originální nebo dobové dokumentaci ? ANO NE
(b) Pokud ne, uveďte rozdíly a doplňky ……………………………………………

17. OSVĚTLENÍ
(a) Systém osvětlení (elektrický, acetylenový, atd.)
(b) Odpovídá osvětlovací systém původní dokumentaci ? ANO NE
(c) Pokud ne, uveďte rozdíly a doplňky ……………………………………………

18. PROHLÁŠENÍ MAJITELE
Potvrzuji, že odpovědi, které jsem uvedl v souladu se svými vědomostmi, jsou správné a zavazuji se, že budu informovat vydávající klub nebo federaci v případě, že doje k nějaké větší změně .

Jméno žadatele / majitele___________________
Adresa ________________
Číslo telefonu_________ Číslo faxu____
Člen klubu(ů) (kterého/kterých) _____________
Datum …………… Podpis _____________

DŮLEŽITÉ ! Aby žádost mohla být přijata, je nutno odpovědět na všechny otázky (i když by odpověď měla znít neznámé, není / neexistuje nebo netýká se). Žádost musí být doplněna třemi shodnými barevnými fotografiemi vozidla formátu 10 x 15 v jeho současné podobě. U auta to má být 3/4 přední pohled (1/2 čelo, 1/2 bok).U motocyklu to musí být boční pohled z kterékoli strany.


TUTO ČÁST NEVYPLŇUJTE, JE URČENA JEN PRO ZÁZNAMY ANF
My podepsaní potvrzujeme, že jsme provedli podle svého nejlepšího vědomí inspekci údajů uvedených shora a prohlašujeme, že vozidlo bylo popsáno správně a zařazujeme ho do kategorie (podle ustanovení sekce 3 Mezinárodního technického kodexu FIVA) jako:
Poznámky ………………………………………………………………
Inspekce vozidla se uskutečnila (místo kde) ……………………………. kdy ……………
Inspekci provedl (psát velkými písmeny) ……………………………… Podpis …………
ANF rozhodla ……………………vystavit / nevystavit………………………………. průkaz identity FIVA.
Číslo průkazu identity FIVA…………………………………

Podpis ……………………………………………………………………. Datum …………

Uveď  funkci a postavení osoby, provádějící inspekci (hůlkovým písmem)…………………………………………

Originál tohoto formuláře zůstane u vydávající ANF spolu s jednou fotografií. Kopii tohoto formuláře s fotografií nutno zaslat na FIVA ve smyslu instrukcí.

 

 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Email Tisk

 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI REKLAMĚ A PROPAGAČNÍ ČINNOSTI

1.

SMLUVNÍ STRANY

(  jako příjemce )

1. VETERAN CAR CLUB TŘEBÍČ
se sídlem Třebíč, K Sokolí 1111, PSČ 674 01
zastoupený Pavlem Mergentalem, prezidentem klubu
IČ: 228 70 989

(  jako poskytovatel )

UZAVŘELY SMLOUVU O REKLAMĚ A PROPAGACI

2.

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY


Předmětem smlouvy je  propagace firmy…………………………………………………………………… formou umístění firemního loga na propagačních materiálech, bannerech, transparentech, plakátech, a to jeden měsíc před zahájením akce
„PO STOPÁCH HRABĚTE CHORINSKÉHO“
konané  ve dnech 10. – 12.června 2011. Účelem smlouvy je vzájemně prospěšná spolupráce mezi oběma smluvními stranami při reklamě a propagační činnosti.


3.
PODMÍNKY SPOLUPRÁCE


Účastníci dohodli cenu poskytnuté reklamy a souvisejícího plnění ve výši Kč…………………………………………………. (slovy:………………………………………………………….korun českých) v hotovosti nebo převodem na účet VCC Třebíč II., č.účtu: 242064568/0300.


4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


Smluvní strany prohlašují,že smlouvu uzavírají po řádném zvážení,svobodně,vážně,určitě a srozumitelně a na důkaz toho smlouvu podepisují. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Třebíči dne………………………..                                        V Třebíči dne…………………………
Pavel Mergental – prezident klubu, tel. 731004249                                                                                     
v.z. Iva Sýkorová – členka klubu,      tel.731 169 100

Aktualizováno Čtvrtek, 29 Srpen 2013 20:04
 


Foto galerie